МОКОТ поставляет такелажные точки, рымы и петли YOKE

9 ɋɯɟɦɚ ɩɨɞɶɟɦɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɱɟɤ 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4 ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 0° 0° 90° 90° 0-45° 45°- 60° ҪһҲҶүҼҺ 0 - 45° 45°- 60° ҪһҲҶүҼҺ . Ʉɨɞ ɢɡɞɟɥɢɹ . Ɋɟɡɶɛɚ ϏҺҽұҸҹҸҮӄүҶҷҸһҼӆ ҼҸҷҷ 8-211-003 M ! 8 0.3 0.6 0.3 0.6 0.42 0.3 0.3 0.63 0.45 0.3 8-211-006 M 10 0.63 1.26 0.63 1.26 0.88 0.63 0.63 1.32 0.95 0.63 8-211-010 M 12 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1 8-211-012 M 14 1.2 2.4 1.2 2.4 1.7 1.2 1.2 2.5 1.8 1.2 8-211-015 M 16 1.5 3 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.1 2.2 1.5 8-211-020 M 18 2 4 2 4 2.8 2 2 4.2 3 2 8-211-025 M 20 2.5 5 2.5 5 3.5 2.5 2.5 5.2 3.7 2.5 8-211-040 M 24 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4 8-211-042 M 27 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4 8-211-050 M 30 5 10 5 10 7 5 5 10.5 7.5 5 8-211-070 M 36 7 14 7 14 9.8 7 7 14.7 10.5 7 8-211-080 M 36 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12 8 8-211-100 M 42 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 8-211-150 M 42 15 30 15 30 21 15 15 31.5 22.5 15 8-211-200 M 48 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20 Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɢɥɟɪ ɜ ɊɎ ɈɈɈ ɊɭɄɪɟɣɧɡ ZZZ UXFUDQHV UX Copyright © 2017 YOKE Industrial Corp. All Rights Reserved. ɇ ɂɄɈȽȾȺ ɇȿ ɉɊȿȼɕɒȺɃɌȿ ɍɄȺɁȺɇɇɍɘ ɊȺȻɈɑɍɘ ɇȺȽɊɍɁɄɍ ȼɧɢɦɚɧɢɟ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzMTQ5