МОКОТ поставляет такелажные точки, рымы и петли YOKE

48 ɇ ɂɄɈȽȾȺ ɇȿ ɉɊȿȼɕɒȺɃɌȿ ɍɄȺɁȺɇɇɍɘ ɊȺȻɈɑɍɘ ɇȺȽɊɍɁɄɍ ȼɧɢɦɚɧɢɟ Copyright © 2017 YOKE Industrial Corp. All Rights Reserved. ɋɯɟɦɚ ɩɨɞɴɟɦɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɱɟɤ 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4 ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 0° 0° 90° 90° 0-45° 45°- 60° ҪһҲҶүҼҺ . 0 - 45° 45°- 60° ҪһҲҶүҼҺ Ʉɨɞ ɢɡɞɟɥɢɹ . ϏҺҽұҸҹҸҮӄүҶҷҸһҼӆ ҼҸҷҷ 8-0573-01 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1 8-0573-03 3 6 3 6 4.2 3 3 6.3 4.5 3 8-0573-05 5 10 5 10 7 5 5 10.5 7.5 5 8-0573-08 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12 8 8-0573-10 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 8-0573-20 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20 8-0573-30 30 60 30 60 42 30 30 63 45 30 8-057-1T 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1 8-057-3T 3 6 3 6 4.2 3 3 6.3 4.5 3 8-057-5T 5 10 5 10 7 5 5 10.5 7.5 5 8-057-8T 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12 8 8-057-10T 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 8-082-04 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4 8-082-06 6.7 13.4 6.7 13.4 9.4 6.7 6.7 14.1 10.1 6.7 8-082-10 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 8-082-16 16 32 16 32 22.4 16 16 33.6 24 16 8-082-30 31.5 63 31.5 63 44.1 31.5 31.5 66.2 47.3 31.5 8-081-01 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1 8-081-02 2 4 2 4 2.8 2 2 4.2 3 2 8-081-03 3 6 3 6 4.2 3 3 6.3 4.5 3 8-081-04 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4 8-081-05 5 10 5 10 7 5 5 10.5 7.5 5 8-081-08 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12 8 8-081-10 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10 8-081-15 15 30 15 30 21 15 15 31.5 22.5 15 ɉɪɢɜɚɪɢɜɚɟɦɚɹ ɩɟɬɥɹ ɗɤɨɧɨɦ ɉɪɢɜɚɪɢɜɚɟɦɚɹ ɩɟɬɥɹ ɉɪɢɜɚɪɢɜɚɟɦɨɟ ɤɨɥɶɰɨ ɉɪɢɜɚɪɢɜɚɟɦɵɣ ɤɪɸɤ Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɢɥɟɪ ɜ ɊɎ ɈɈɈ ɊɭɄɪɟɣɧɡ ZZZ UXFUDQHV UX

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzMTQ5