МОКОТ поставляет такелажные точки, рымы и петли YOKE

16 ɇ ɂɄɈȽȾȺ ɇȿ ɉɊȿȼɕɒȺɃɌȿ ɍɄȺɁȺɇɇɍɘ ɊȺȻɈɑɍɘ ɇȺȽɊɍɁɄɍ ȼɧɢɦɚɧɢɟ Copyright © 2017 YOKE Industrial Corp. All Rights Reserved. 180° ɉɨɜɨɪɨɬ » ɉɚɬɟɧɬ Ɍɚɣɜɚɧɹ , » ɉɚɬɟɧɬ Ʉɢɬɚɹ =/ R D S SW B F C E H M A G 360° ȼɪɚɳɟɧɢɟ • ȼɪɚɳɟɧɢɟ ɧɚ ƒ ɢ ɩɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ƒ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɚɧɬɨɜɚɬɶ ɝɪɭɡ ɜ ɥɸɛɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ • Ʉɨɜɚɧɧɚɹ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɡɚɤɚɥɟɧɧɚɹ ɢ ɨɬɩɭɳɟɧɧɚɹ ɫɬɚɥɶ • ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ F (1 . • ɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɪɟɳɢɧ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɦɚɝɧɢɬɧɨ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣ ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɢɢ • Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɢɦɟɸɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɨɛ ɢɫɩɵɬɚɧɢɢ • Ȼɨɥɬ ɫ ɪɟɡɶɛɨɣ $60( $16, % 0 • ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ ɪɚɛɨɱɭɸ ɜ ɪɚɡɚ • ɂɫɩɵɬɚɧɨ ɧɚ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ ɪɚɛɨɱɭɸ ɜ ɪɚɡɚ • ȼɫɟ ɪɵɦ ɛɨɥɬɵ <2.( ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɢɥɢ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɬ $60( % • Ȼɵɫɬɪɵɣ ɢ ɩɪɨɫɬɨɣ ɦɨɧɬɚɠ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɶɛɨɜɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ $QFKRU 3RLQW Ɋɵɦ ɛɨɥɬ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɜɪɚɳɟɧɢɹ Ⱦɸɣɦɨɜɚɹ Ɋɟɡɶɛɚ * ϖҸӇҾҾҲӀҲүҷҼ ұҪҹҪһҪ ҹҺҸӁҷҸһҼҲ * ϔһҹӅҼҪҷҸ ҷҪҭҺҽұҴҸҳ ҹҺүҬӅӂҪӈӃүҳ ҺҪҫҸӁҽӈ ҷҪҭҺҽұҴҽ Ҭ ҺҪұҪ * ϐҺҽҭҲү ҹҸҴҺӅҼҲӉ ҹҸ ұҪҹҺҸһҽ Ʉɨɞ ɢɡɞɟɥɢɹ . Ɋɚɛɨɱɚɹ ɇɚɝɪɭɡɤɚ Ɋɟɡɶɛɚ Ɋɚɡɦɟɪɵ Ʉɪɬɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ȼɟɫ . ҼҸҷҷ M E TPI A B C D F G H R S SW 5:1 4:1 ҮӈҳҶ ҮӈҳҶ ҮӈҳҶ Nm lbs 8-232-010 0.8 1.6 1/2 0.81 13 UNC 1.3 1.57 1.20 0.41 3.17 2.28 0.90 0.67 5/16 3/4 100 1.8 8-232-020 1.6 2.6 5/8 1.13 11 UNC 1.97 2.13 1.81 0.65 4.61 3.54 1.42 1.06 3/8 15/16 150 2.0 8-232-030 2.4 4.0 3/4 1.54 10 UNC 1.97 2.07 1.89 0.65 4.61 3.54 1.42 1.06 1/2 1 1/8 250 2.2 8-232-038 3.0 4.5 7/8 1.42 9 UNC 2.56 2.99 2.28 0.79 6.02 4.25 1.73 1.34 5/8 1 5/16 300 4.3 8-232-050 4.5 7.4 1 1.61 8 UNC 2.81 3.17 2.34 0.98 6.38 4.92 1.73 1.46 5/8 1 1/2 400 5.7 8-232-078 6.25 9.6 1 1/4 2.09 7 UNC 3.43 3.66 2.23 1.18 8.07 5.83 2.44 1.79 7/8 1 7/8 500 11.0 8-232-125 10.0 11.0 1 1/2 2.40 6 UNC 4.29 4.38 3.87 1.42 9.92 7.40 3.07 2.22 1 2 1/4 800 21.2 8-232-200 16.0 16.0 2 3.00 4.5 UNC 4.61 3.80 4.46 1.42 9.93 7.71 3.35 2.38 1 1/4 3 2000 25.6 Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɢɥɟɪ ɜ ɊɎ ɈɈɈ ɊɭɄɪɟɣɧɡ ZZZ UXFUDQHV UX

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzMTQ5