МОКОТ поставляет такелажные точки, рымы и петли YOKE

11 ɋɯɟɦɚ ɩɨɞɴɟɦɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɱɟɤ 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4 ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 0° 0° 90° 90° 0-45° 45°- 60° ҪһҲҶүҼҺ 0 - 45° 45°- 60° ҪһҲҶүҼҺ . Ʉɨɞ ɢɡɞɟɥɢɹ . Ɋɟɡɶɛɚ ϏҺҽұҸҹҸҮӄүҶҷҸһҼӆ ҼҸҷҷ 8-212-010 1/2 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1 8-212-015 5/8 1.5 3 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.1 2.2 1.5 8-212-020 3/4 2.5 5 2.5 5 3.5 2.5 2.5 5.2 3.7 2.5 8-212-025 7/8 2.5 5 2.5 5 3.5 2.5 2.5 5.2 3.7 2.5 8-212-040 1 4 8 4 8 5.6 4 4 8.4 6 4 8-212-050 1 1/4 5 10 5 10 7 5 5 10.5 7.5 5 8-212-080 1 1/2 8 16 8 16 11.2 8 8 16.8 12 8 8-212-150 1 3/4 15 30 15 30 21 15 15 31.5 22.5 15 8-212-200 2 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20 Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɢɥɟɪ ɜ ɊɎ ɈɈɈ ɊɭɄɪɟɣɧɡ ZZZ UXFUDQHV UX Copyright © 2017 YOKE Industrial Corp. All Rights Reserved. ɇ ɂɄɈȽȾȺ ɇȿ ɉɊȿȼɕɒȺɃɌȿ ɍɄȺɁȺɇɇɍɘ ɊȺȻɈɑɍɘ ɇȺȽɊɍɁɄɍ ȼɧɢɦɚɧɢɟ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzMTQ5